Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő a GM Info Consulting Kft. (6000 Kecskemét, Csokonai u. 2/a.), kithirlevel@gmconsulting.hu, 30 239-2293; (a továbbiakban: „Adatkezelő”).


2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CV III. törvény alapján kerül sor.
2.1. Adatok átadása
2.1.a Hírlevél megrendelés („megrendelés”)
Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez regisztrációval, a www.kithirlevel.hu honlapján megrendelői regisztrációs űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, tárolása, törlése és megsemmisítése.
2.2.b Hozzászólás a hírlevélben megjelent tartalmakhoz („hozzászólás”)
Az Érintett hozzászólhat e-mailben a KIT híreihez; ez esetben az Adatkezelő az érintett kifejezett, írásos hozzájárulására hozhatja nyilvánosságra a KIT híreibe szerkesztve az Érintett észrevételét. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, tárolása, nyilvánosságra hozása, törlése és megsemmisítése.
2.3.c A Hírlevél megjelentetésének támogatása („támogatás”)
Az Érintett által megadott személyes támogatási adatokat a www.kithirlevel.hu honlapról elérhető támogatási űrlap gyűjti. Az Érintett hozzájárulása a KIT Hírlevél megjelentetési költségeinek számlázására, könyvelésére, valamint ettől elkülönítetten az Érintett kifejezett kérésére, a támogatói névnek 3 évig tartó, a www.kithirlevel.hu való feltüntetésére terjed ki. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, tárolása, törlése és megsemmisítése.


3. A KEZELT ADATOK KÖRE
3.1. Az adatkezelés kiterjed az Érintettek adataira,
- megrendelés esetén úgy mint: név, munkáltató neve, e-mail cím;
- hozzászólás esetén a hozzászólás szövege és név; indirekt módon az e-mail-cím,
- támogatás esetén név, cím, számlázási cím (ha különböző), kapcsolattartói e-mail-cím, a támogatásösszege, megjegyzés.
3.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy vélemény-adatokat is gyűjthet, és tárhat összegzett formában nyilvánosság elé úgy, hogy abból egy Érintett sem azonosítható be, amelyek - a névtelenség miatt - nem minősülnek személyes adatoknak.


4. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

4.1. Az Érintett a 2.1 pontban meghatározott módokon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.
4.2. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.
4.3. Az Adatkezelő ügyfelei által adott támogatás adatai megjelennek a számlán is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.
4.4. Az adatokhoz hozzáférők köre: a) az Adatkezelő munkatársai; b) az Adatfeldolgozók munkatársai, amelyekkel az Adatkezelő szerződéses jogviszonyban van; c) egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában; d) egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
4.7. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.


5. ADATBIZTONSÁG
5.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.


6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

6.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Az Érintettek személyes adatainak kezelése
- megrendelés esetén legalább a KIT Hírlevél megrendelésének időtartamáig tart,
- hozzászólás esetén a KIT Hírlevél hírszolgáltatásának időtartamáig,
- támogatás esetén az 5.3 pontban leírt eljárás szerint.
6.2. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.
6.3. A Server Logban tárolt felhasználói adatokat az Adatkezelő számítógépes rendszere tovább is eltárolhatja.


7. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE, AZ ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA

7.1. Az Érintett az 1.1 pontban jelzett kontaktadatok segítségével a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; b) amellett, hogy saját maga módosíthatja a www.kithirlevel.hu felületén, kérheti személyes adatainak helyesbítését; c) kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását; d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
7.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. §(1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
7.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
7.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
7.5. A személyes adatot törölni kell, ha a) a kezelése jogellenes; b) az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri; c) az hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható — feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt; e) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; f) a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.


8. JOGORVOSLAT
8.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
8.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül - bírósághoz fordulhat.
8.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
8.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, +36 (1) 391-1400 ugyfelszolgalat@naih.hu)


9. EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG
9.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
9.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a székhelyén kifüggesztve, valamint az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

legyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról